BADANIA NAD PODSTAWAMI WOBEC SEKSUALNOŚCI

Złożony system postaw modyfikuje ekspresję seksualności oraz zachowania i odczucia seksualne. Jednakże wiele odczuć i zachowań seksualnych, które przy powierzchownym rozpatrywaniu zdaje się być uwarunkowane jedynie systemem postaw, przy głębszej analizie okazuje się zjawiskiem bardziej złożonym. Na przykład niechęć heteroseksua- listy do homoseksualisty tłumaczona bywa przeważnie istnieniem postawy niechęci wobec homoseksualizmu wypływającej z uprzednio wpojonych uprzedzeń itp. Jednakże zagadnienie jest bardziej złożone. U hete- roseksualisty bowiem, niezależnie od mniej czy bardziej tolerancyjnych postaw wobec homoseksualizmu w ogóle, niechęć do konkretnego homoseksualisty może być uwarunkowana jego osobniczymi cechami nie mającymi z homoseksualizmem wiele wspólnego. Ponadto warto zwrócić uwagę na fakt, że u heteroseksualisty sama świadomość tego, że może on być przedmiotem pożądania seksualnego osobnika tej samej płci budzi niechęć, odrazę i obrzydzenie. Ta sama świadomość w odniesieniu do ludzi płci przeciwnej (nie wykraczających poza pewne grupy wiekowe) budzi w normalnych warunkach odczucia przyjemności.

Mimo że większość badań nad postawami wobec seksualności przeprowadzona była z zastosowaniem dość ograniczonej metodologii (bowiem naukowcy musieli się liczyć z naciskami ze strony opinii publicznej) oraz na wyselekcjonowanych populacjach, można stwierdzić, że obserwuje się stale dynamiczne przemiany zachodzące w zakresie postaw wobec sfery seksualnej. Zmiany te zachodzą wraz z upływem czasu, dlatego badania statystyczne dokonywane przed dziesiątkami lat są obecnie przestarzałe i mają wartość historyczną wyników ich nie można już odnosić do współczesnego społeczeństwa. W dokonujących się przemianach czynnik czasu odgrywa rolę najważniejszą. Natomiast mniejsze są zmiany seksualności uwarunkowane różnicami regionalnymi, przy czym w ostatnich latach różnice te zdają się coraz ba”rdziej wyrównywać.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
BADANIA UZUPEŁNIAJĄCE JAMY USTNEJ I GARDŁA

W znacznej większości przypadków powyższy zespół badań wystarcza do ustalenia rozpoznania i do zdania sobie sprawy nie tylko z rodzaju...

Zamknij